Statut Klubu

  STATUT

  Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego

  „CONCORDIA”
   

  ROZDZIAŁ 1

  Nazwa i teren działania, siedziba i charakter prawny

   

  § 1

   

  Stowarzyszenie nosi nazwę Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „ Concordia”

  ( w skrócie MMKS) zwane dalej Klubem.

   

  § 2

   

  Terenem działania Klubu jest Gmina Miasto Elbląg oraz terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba Klubu mieści się w Elblągu przy ul. Krakusa 25.

   

  § 3

   

  Stowarzyszenie MMKS” Concordia” zwane dalej Klubem, posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.- Prawo o stowarzyszeniach( Dz. U. Nr . 20 poz.40 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 - Ustawa o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.Nr 96 poz.873) oraz postanowienia niniejszego statutu.

   

  § 4

   

  1. Klub jest członkiem Warmińsko - Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.

  2. Klub może być członkiem innych organizacji sportowych.

   

  § 5

   

  Klub używa pieczęci i oznak organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

   

  § 6

   

  Klub opiera swą działalność na aktywności ogółu członków.

   

  Rozdział 2

  Cele i środki działania

   

  § 7

   

  1. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

  2. Rozwój różnych dyscyplin sportowych oraz stałe podnoszenie ich poziomu.

  3. Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystycznych.

  4. Dbanie o rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej.

  5. Edukacja w zakresie kultury fizycznej.


  § 8

   

  I. Klub realizując swoje cele statutowe podejmuje następujące zadania:

  1) organizuje sekcje i szkolenia sportowe, w tym otacza opieką zawodników oraz stwarza dogodne warunki rozwoju różnych dyscyplin sportu;

  2) dąży do zapewnienia wysokiego poziomu moralnego zawodników i

  działaczy klubu;

  3) propaguje rozwój kultury fizycznej i turystyki poprzez uczestnictwo w

  programach środowiskowych, miejskich ,powiatowych i wojewódzkich

  organizacji sportowych;

  4) organizuje kursy, seminaria oraz obozy szkoleniowe dla zawodników;

  5) organizuje szkolenia z zakresu kultury fizycznej;

  6) zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi w klubie;

  7) współdziała w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportowych oraz

  form aktywnego wypoczynku z instytucjami samorządowymi i

  organizacjami sportowymi;

  8) podejmuje inne przedsięwzięcia w celu realizacji działalności statutowej.

   

  II. 1. Klub prowadzi działalność gospodarczą, z której dochód przeznacza się na

  realizację celów statutowych.

  2. O rozmiarach i zakresie działalności gospodarczej decyduje Zarząd Klubu.

  3. Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie odrębnych przepisów.

  4. Za zobowiązania wynikające z działalności gospodarczej Klub odpowiada

  całym swoim majątkiem.

   

  III. Klub prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

  1) Działalnością odpłatną pożytku publicznego Klubu jest:

  a) organizacja szkoleń z zakresu kultury fizycznej i sportu,

  b) organizacja kursów, seminariów oraz sportowych obozów szkoleniowych.

  2) Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego Klubu jest:

  a) propagowanie rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki,

  b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej,

  c) organizacja zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,

  d) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

   

  § 9

   

  1. Wszystkie organy Klubu są wybierane i zobowiązane do składania swoim wyborcom sprawozdania ze swojej działalności.

  1. Organy Klubu podejmują samodzielne uchwały , z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji organów Warmińsko –Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.

   

  Rozdział 3

  Członkowie, ich prawa i obowiązki

   

  § 10

   

  Członkowie klubu dzielą się na :

  1) zwyczajnych

  2) nadzwyczajnych

  3) uczestników

   

         § 11
   

  1. Członkami zwyczajnymi Klubu są pełnoletnie osoby fizyczne,

  2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu.

   

  § 12

   

  Członkowie zwyczajni mają prawo :

  1) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Klubu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym;

  2) brać czynny udział w imprezach sportowych oraz używać godła i barw klubowych;

  3) zgłaszać postulaty i wnioski wobec organów Klubu i oceniać ich działalność;

  4) otrzymywać od organów Klubu pomoc w zakresie realizacji statutowych działań;

  5) korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

   

  § 13

   

  Do obowiązku członków zwyczajnych należy:

  1) przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał organów Klubu;

  2) czynny udział w działalności Klubu.

   

  § 14

   

  1. Członkami nadzwyczajnymi Klubu mogą być osoby prawne współdziałające

  z Klubem w zakresie rozwoju kultury fizycznej.

  2. Przyjęcie w poczet członków nadzwyczajnych następuje na podstawie

  zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu.

   

  § 15

   

  Członkowie nadzwyczajni mają prawo:

  1) brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym;

  2) zgłaszać postulaty i wnioski wobec organów Klubu;

  3) korzystać z uprawnień wynikających z działalności statutowej Klubu.

   

  § 16

   

  Do obowiązku członków nadzwyczajnych należy:

  1) udzielenie pomocy Klubowi w realizacji jego statutowych zadań;

  2) materialne i finansowe wspieranie działalności statutowej Klubu;

  3) przestrzeganie postanowień statutu.

   

  § 17

   

  1 . Uczestnikami są osoby niepełnoletnie , które mogą uczestniczyć w działalności Klubu, za zgodą swych prawnych opiekunów.

  2. Uczestnikom przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków

  zwyczajnych Klubu , z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego

  prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Klubu.

   

  § 18

   

  Członkostwo w Klubie wygasa na skutek:

  1) pisemnej rezygnacji zgłoszonej Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Klubu;

  2) skreślenia z listy członków Klubu w razie nie uczestnictwa w realizacji jego statutowych zadań;

  3) rozwiązania Klubu.
   

  Rozdział 4
  Organy Klubu

   

  § 19

   

  1. Organami Klubu są:

  1) Walne Zebranie Klubu;

  2) Zarząd Klubu;

  3) Komisja Rewizyjna.

  2. Kadencja organów Klubu trwa 4 lata.

  3. Członkowie organów pełnią swoje funkcje społecznie.

  4. Członkowie Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

  5. Wybór organów Klubu odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością

  głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do

  głosowania.

  6. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej ,

  uchwały wszystkich organów zapadają zwykłą większością głosów ,

  przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej

  połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie

  równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

   

  § 20

   

  1. Walne Zebranie Klubu jest najważniejszym organem Klubu i może

  być zwyczajne i nadzwyczajne.

  1. Walne zebranie sprawozdawcze Klubu zwołane jest raz w roku przez

  Zarząd Klubu.

  3. Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze zwoływane jest przez

  Zarząd Klubu raz na cztery lata.

  4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd

  Klubu:

  1) z własnej inicjatywy ;

  2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;

  3) na wniosek 1/3 ogółu członków Klubu.

  5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w

  ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje

  nad sprawami dla których zostało zwołane.

   

  § 21

   

  W Walnym Zebraniu Klubu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym członkowie nadzwyczajni.
   

  § 22

   

  Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

  1) uchwalenie planów działalności Klubu;

  2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Klubu;

  3) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

  4) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

  5) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub o rozwiązaniu Klubu;

  6) zatwierdzenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

   

  § 23

   

  1. Zarząd składa się z 4-6 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

  2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Klubu.

  3. Zarząd Klubu zbiera się co najmniej raz na dwa miesiące.

   

  § 24

   

  1 . Do kompetencji Zarządu należy:

  1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

  2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu;

  3) kierowanie całokształtem działalności Klubu;

  4) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarza budżetu;

  5) zarządzanie majątkiem i finansami Klubu zgodnie z obowiązującymi

  przepisami;

  6) powoływanie sekcji Klubu;

  7) składanie sprawozdań z działalności Klubu;

  8) wybór delegatów Klubu na Zjazd Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki

  Nożnej.

   

  § 25

   

  1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków , w tym przewodniczącego i sekretarza.

  2. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli i nadzoru nad działalnością finansową i merytoryczną Klubu.

  3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

  4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

   

  § 26

   

  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1) przeprowadzenie corocznych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu;

  2) egzekwowanie od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności;

  3) składanie Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdania ze swej działalności;

  4) zgłaszania na zasadzie wyłącznego prawa wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

   

  Rozdział 5

  Sposób uzupełniania składu Zarządu

   

  § 27

   

  1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji nowych członków.

  2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

   

  Rozdział 6

  Sekcje Klubu

   

  § 28

   

  Sekcje są jednostkami organizacyjnymi Klubu tworzonymi przez Zarząd w celu realizacji statutowych zadań w poszczególnych dyscyplinach sportu oraz w zakresie pozostałej działalności statutowej Klubu.

   

  § 29

   

  Sekcje grupują członków Klubu według ich zainteresowań.

   

  § 30

   

  Działalnością poszczególnych sekcji kierują osoby upoważnione przez Zarząd.

   

  Rozdział 7

  Nagrody i kary

   

  § 31

   

  Za aktywny udział w realizacji działalności statutowej Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

   

  § 32

   

  W razie naruszenia postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu , Zarządowi przysługuje prawo do stosowania kar, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Polski Związek Piłki Nożnej.

   

  Rozdział 8

  Majątek i fundusze

   

  § 33

   

  1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości , ruchomości oraz fundusze.

  2. Na fundusze Klubu składają się :

  1) dotacje państwowe,

  2) darowizny, spadki, fundusze celowe,

  3) wpływy z działalności statutowej,

  4) w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest

  współdziałanie dwóch przedstawicieli Zarządu, w tym prezesa, skarbnika

  lub innej osoby, której udzielono pełnomocnictwa.

  3. Majątkiem Klubu zarządza i rozporządza Zarząd Klubu. Zabrania się:

  1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w

  stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku

  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii

  bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,

  2) przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organu lub pracowników oraz innych osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

  3) wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub

  pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do

  osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze

  statutowego celu organizacji,

  4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w

  których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub

  pracownicy oraz ich osób bliskich.

   

  Rozdział 9

  Zmiana statutu lub rozwiązanie Klubu

   

  § 34

   

  1. Zmiana statutu lub rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy Uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

  2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie Klubu

  decyduje o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.

  Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Concordia Elbląg
  ul.Krakusa 25; 82-300 Elbląg,  tel. / fax 55 235 40 99
  e-mail: a.concordia@wp.pl

  Biuro klubu otwarte
  wt. 14-17, czw. 14-17
  dyżury prezesa klubu: śr. 16:30-17:00

  NIP 578-295-17-51, Regon 280053410, KRS nr 0000278728
  PKO BP o/Elbląg nr 81 1020 1752 0000 0602 0100 6428

  do góry strony