Statut Klubu

STATUT

Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego

„CONCORDIA”
 

ROZDZIAŁ 1

Nazwa i teren działania, siedziba i charakter prawny

 

§ 1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „ Concordia”

( w skrócie MMKS) zwane dalej Klubem.

 

§ 2

 

Terenem działania Klubu jest Gmina Miasto Elbląg oraz terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba Klubu mieści się w Elblągu przy ul. Krakusa 25.

 

§ 3

 

Stowarzyszenie MMKS” Concordia” zwane dalej Klubem, posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.- Prawo o stowarzyszeniach( Dz. U. Nr . 20 poz.40 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 - Ustawa o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.Nr 96 poz.873) oraz postanowienia niniejszego statutu.

 

§ 4

 

1. Klub jest członkiem Warmińsko - Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.

2. Klub może być członkiem innych organizacji sportowych.

 

§ 5

 

Klub używa pieczęci i oznak organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

§ 6

 

Klub opiera swą działalność na aktywności ogółu członków.

 

Rozdział 2

Cele i środki działania

 

§ 7

 

1. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

2. Rozwój różnych dyscyplin sportowych oraz stałe podnoszenie ich poziomu.

3. Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystycznych.

4. Dbanie o rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej.

5. Edukacja w zakresie kultury fizycznej.


§ 8

 

I. Klub realizując swoje cele statutowe podejmuje następujące zadania:

1) organizuje sekcje i szkolenia sportowe, w tym otacza opieką zawodników oraz stwarza dogodne warunki rozwoju różnych dyscyplin sportu;

2) dąży do zapewnienia wysokiego poziomu moralnego zawodników i

działaczy klubu;

3) propaguje rozwój kultury fizycznej i turystyki poprzez uczestnictwo w

programach środowiskowych, miejskich ,powiatowych i wojewódzkich

organizacji sportowych;

4) organizuje kursy, seminaria oraz obozy szkoleniowe dla zawodników;

5) organizuje szkolenia z zakresu kultury fizycznej;

6) zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi w klubie;

7) współdziała w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportowych oraz

form aktywnego wypoczynku z instytucjami samorządowymi i

organizacjami sportowymi;

8) podejmuje inne przedsięwzięcia w celu realizacji działalności statutowej.

 

II. 1. Klub prowadzi działalność gospodarczą, z której dochód przeznacza się na

realizację celów statutowych.

2. O rozmiarach i zakresie działalności gospodarczej decyduje Zarząd Klubu.

3. Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie odrębnych przepisów.

4. Za zobowiązania wynikające z działalności gospodarczej Klub odpowiada

całym swoim majątkiem.

 

III. Klub prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

1) Działalnością odpłatną pożytku publicznego Klubu jest:

a) organizacja szkoleń z zakresu kultury fizycznej i sportu,

b) organizacja kursów, seminariów oraz sportowych obozów szkoleniowych.

2) Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego Klubu jest:

a) propagowanie rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki,

b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej,

c) organizacja zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,

d) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

 

§ 9

 

  1. Wszystkie organy Klubu są wybierane i zobowiązane do składania swoim wyborcom sprawozdania ze swojej działalności.

  1. Organy Klubu podejmują samodzielne uchwały , z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji organów Warmińsko –Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 10

 

Członkowie klubu dzielą się na :

1) zwyczajnych

2) nadzwyczajnych

3) uczestników

 

       § 11
 

1. Członkami zwyczajnymi Klubu są pełnoletnie osoby fizyczne,

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu.

 

§ 12

 

Członkowie zwyczajni mają prawo :

1) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Klubu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym;

2) brać czynny udział w imprezach sportowych oraz używać godła i barw klubowych;

3) zgłaszać postulaty i wnioski wobec organów Klubu i oceniać ich działalność;

4) otrzymywać od organów Klubu pomoc w zakresie realizacji statutowych działań;

5) korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 13

 

Do obowiązku członków zwyczajnych należy:

1) przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał organów Klubu;

2) czynny udział w działalności Klubu.

 

§ 14

 

1. Członkami nadzwyczajnymi Klubu mogą być osoby prawne współdziałające

z Klubem w zakresie rozwoju kultury fizycznej.

2. Przyjęcie w poczet członków nadzwyczajnych następuje na podstawie

zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu.

 

§ 15

 

Członkowie nadzwyczajni mają prawo:

1) brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym;

2) zgłaszać postulaty i wnioski wobec organów Klubu;

3) korzystać z uprawnień wynikających z działalności statutowej Klubu.

 

§ 16

 

Do obowiązku członków nadzwyczajnych należy:

1) udzielenie pomocy Klubowi w realizacji jego statutowych zadań;

2) materialne i finansowe wspieranie działalności statutowej Klubu;

3) przestrzeganie postanowień statutu.

 

§ 17

 

1 . Uczestnikami są osoby niepełnoletnie , które mogą uczestniczyć w działalności Klubu, za zgodą swych prawnych opiekunów.

2. Uczestnikom przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków

zwyczajnych Klubu , z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego

prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Klubu.

 

§ 18

 

Członkostwo w Klubie wygasa na skutek:

1) pisemnej rezygnacji zgłoszonej Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Klubu;

2) skreślenia z listy członków Klubu w razie nie uczestnictwa w realizacji jego statutowych zadań;

3) rozwiązania Klubu.
 

Rozdział 4
Organy Klubu

 

§ 19

 

1. Organami Klubu są:

1) Walne Zebranie Klubu;

2) Zarząd Klubu;

3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja organów Klubu trwa 4 lata.

3. Członkowie organów pełnią swoje funkcje społecznie.

4. Członkowie Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

5. Wybór organów Klubu odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością

głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do

głosowania.

6. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej ,

uchwały wszystkich organów zapadają zwykłą większością głosów ,

przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej

połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie

równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

 

§ 20

 

1. Walne Zebranie Klubu jest najważniejszym organem Klubu i może

być zwyczajne i nadzwyczajne.

  1. Walne zebranie sprawozdawcze Klubu zwołane jest raz w roku przez

Zarząd Klubu.

3. Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze zwoływane jest przez

Zarząd Klubu raz na cztery lata.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd

Klubu:

1) z własnej inicjatywy ;

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;

3) na wniosek 1/3 ogółu członków Klubu.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w

ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje

nad sprawami dla których zostało zwołane.

 

§ 21

 

W Walnym Zebraniu Klubu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym członkowie nadzwyczajni.
 

§ 22

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

1) uchwalenie planów działalności Klubu;

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Klubu;

3) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

4) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

5) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub o rozwiązaniu Klubu;

6) zatwierdzenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

§ 23

 

1. Zarząd składa się z 4-6 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Klubu.

3. Zarząd Klubu zbiera się co najmniej raz na dwa miesiące.

 

§ 24

 

1 . Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu;

3) kierowanie całokształtem działalności Klubu;

4) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarza budżetu;

5) zarządzanie majątkiem i finansami Klubu zgodnie z obowiązującymi

przepisami;

6) powoływanie sekcji Klubu;

7) składanie sprawozdań z działalności Klubu;

8) wybór delegatów Klubu na Zjazd Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki

Nożnej.

 

§ 25

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków , w tym przewodniczącego i sekretarza.

2. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli i nadzoru nad działalnością finansową i merytoryczną Klubu.

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

§ 26

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie corocznych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu;

2) egzekwowanie od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności;

3) składanie Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdania ze swej działalności;

4) zgłaszania na zasadzie wyłącznego prawa wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

Rozdział 5

Sposób uzupełniania składu Zarządu

 

§ 27

 

1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji nowych członków.

2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

 

Rozdział 6

Sekcje Klubu

 

§ 28

 

Sekcje są jednostkami organizacyjnymi Klubu tworzonymi przez Zarząd w celu realizacji statutowych zadań w poszczególnych dyscyplinach sportu oraz w zakresie pozostałej działalności statutowej Klubu.

 

§ 29

 

Sekcje grupują członków Klubu według ich zainteresowań.

 

§ 30

 

Działalnością poszczególnych sekcji kierują osoby upoważnione przez Zarząd.

 

Rozdział 7

Nagrody i kary

 

§ 31

 

Za aktywny udział w realizacji działalności statutowej Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

 

§ 32

 

W razie naruszenia postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu , Zarządowi przysługuje prawo do stosowania kar, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Polski Związek Piłki Nożnej.

 

Rozdział 8

Majątek i fundusze

 

§ 33

 

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości , ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze Klubu składają się :

1) dotacje państwowe,

2) darowizny, spadki, fundusze celowe,

3) wpływy z działalności statutowej,

4) w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest

współdziałanie dwóch przedstawicieli Zarządu, w tym prezesa, skarbnika

lub innej osoby, której udzielono pełnomocnictwa.

3. Majątkiem Klubu zarządza i rozporządza Zarząd Klubu. Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w

stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii

bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organu lub pracowników oraz innych osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do

osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze

statutowego celu organizacji,

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w

których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub

pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Rozdział 9

Zmiana statutu lub rozwiązanie Klubu

 

§ 34

 

1. Zmiana statutu lub rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy Uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie Klubu

decyduje o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.

Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Concordia Elbląg
ul.Krakusa 25; 82-300 Elbląg,  telefon / fax +48 55 235 40 99
e-mail: a.concordia@wp.pl
Dyrektor Administracyjny: Marek Burkhardt
tel. kom. 507 068 507

Biuro klubu otwarte
pon. 13-17, wt. 11-13, śr. 13-17, pt. 11-13

NIP 578-295-17-51, Regon 280053410, KRS nr 0000278728
PKO BP o/Elbląg nr 81 1020 1752 0000 0602 0100 6428

do góry strony